ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η διαχειρίστρια ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.ziviseshop.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ειδικότερα, επί του λογισμικού, μουσικών κομματιών, κ.λ.π., όπως και εφόσον αυτά καθίστανται διαθέσιμα προς λήψη και επισημαίνονται ως τέτοια, παραχωρείται στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης στη συμφωνηθείσα έκταση ή, εφόσον δεν έχει υπάρξει σχετική συμφωνία, σε έκταση που αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο σκοπό από την Εταιρεία με αυτή τη διάθεση και παραχώρηση. Δεν υφίστανται άλλα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο πελάτης λαμβάνει γνώση και συμφωνεί με την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) καθώς και την κατά περιόδους αποστολή ενημερωτικών προσφορών με email σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας. Ο πελάτης εφόσον το επιθυμεί, μπορεί όποτε το επιθυμεί, να διαγραφεί από την λίστα αποστολής ενημερωτικού υλικού, ή εκ των προτέρων να ενημερώσει την εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛ. ΖΗΒΗΣ ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό. Ανέκαθεν, η εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛ. ΖΗΒΗΣ παρέχει δυνατότητα δωρεάν και εύκολης διαγραφής σε κάθε μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή, το email του πελάτη διατηρείται για λόγους εξυπηρέτησης της παραγγελίας, και υπάρχει δυνατότητα διαγραφής του ανά πάσα στιγμή, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης. To email του πελάτη δεν μεταβιβάζεται σε τρίτες εταιρίες, παρά μόνο στην πλατφόρμα αποστολής ενημερωτικών και email, ιδιοκτησίας εταιρίας που είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οι σύνδεσμοι που βρίσκονται στο www.ziviseshop.gr πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται από την Εταιρεία με τη δέουσα προσοχή πριν την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, η Εταιρεία δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσα συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων τρίτων παροχών. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται η Εταιρεία ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά) μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λ.π.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή θα προκαλούσαν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης χωρίς προειδοποίηση.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του www.ziviseshop.gr υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα της αποθήκης μας.


Επεξήγηση λεκτικών διαθεσιμότητας:


ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Αφορά προϊόντα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και παραδίδονται στο χώρο του πελάτη.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 4-10 ΗΜΕΡΕΣ

Παράδοση σε 4-10 ημέρες: Αφορά προϊόντα τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα, αλλά για παράδειγμα δείχνουν να είναι διαθέσιμα στον προμηθευτή και παραδίδονται στο χώρο του πελάτηΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κατόπιν Παραγγελίας – Παράδοση έως 30 ημέρες: Αφορά σε προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν σε απόθεμα στο κατάστημα ή σε αποθήκη προμηθευτή και παραδίδονται στον χώρο του πελάτη σε διάστημα έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Αφορά προϊόντα τα οποία έχουν εξαντληθεί προσωρινά ή και οριστικά από τις αποθήκες μας ή και του προμηθευτή και δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση.
Εάν ενδιαφέρεστε για προϊόν/τα που η διαθεσιμότητα τους είναι Κατόπιν Παραγγελίας ή Εξαντλήθηκε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα για πρόσθετες πληροφορίες.
Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων, για Δυσπρόσιτες Περιοχές, μπορεί να είναι διαφορετικός από τη διαθεσιμότητα του καταστήματος.ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Η παράδοση των προϊόντων με ένδειξη «Διαθέσιμο» γίνονται εντός 4-10 εργάσιμων ημερών. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές με την ένδειξη «Κατόπιν παραγγελίας» μπορεί να παραδοθούν έως και 30 ημέρες μετά την αποδοχή τους.ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
Το κόστος μεταφοράς της παραγγελίας σας σχετίζεται με την κατηγορία των προϊόντων που έχετε επιλέξει, όσων αφορά τον όγκο και το βάρος τους, καθώς και τον τρόπο μεταφοράς και το σημείο στο οποίο θα παραδοθούν τα προϊόντα.

1)Για παραγγελίες μέχρι 12kg η αποστολή προϊόντων γίνεται μέσω Courier και το κόστος είναι:

3,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για παραγγελίες μέχρι 2kg. Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει επιβάρυνση 1€.

2)Για παραγγελίες με βάρος μεγαλύτερο από 12kg η αποστολή προϊόντων γίνεται με μεταφορική εταιρία στο πρακτορείο της κοντινότερης πόλης που εξυπηρετούν οι συνεργαζόμενες με την εταιρία μας μεταφορικές εταιρίες και τα κόστη είναι:

  • Για αποστολές έως 20 κιλά το κόστος αποστολής είναι 6,00 ευρώ 
  • Για αποστολές από 20 έως 40 κιλά το κόστος αποστολής είναι 10,00 ευρώ
  • Για αποστολές από 40 έως 70 κιλά το κόστος αποστολής είναι 17,00 ευρώ
  • Για αποστολές άνω των 70 κιλών το κόστος αποστολής είναι 30,00 ευρώ


ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πραγματοποιούνται αποστολές σε όλη την Ελληνική επικράτεια με τους εξής τρόπους:1. COURIER
Για παραγγελίες που μπορούν να συσκευαστούν σε μικρά δέματα (έως 2kg), η αποστολή πραγματοποιείται μέσω εταιρίας courier. Το κόστος της μεταφοράς ανέρχεται στα 3,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Για κάθε ένα επιπλέον κιλό υπάρχει επιβάρυνση.
Το ακριβές κόστος μεταφοράς θα σας το εμφανίσει στο καλάθι πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής μεγαλύτερων δεμάτων μέσω Courier κατόπιν συνεννόησης για το κόστος των μεταφορικών.
Για την ασφάλεια των παραγγελιών σας, σας συνιστούμε να ελέγχετε το περιεχόμενο του δέματος κατά την παραλαβή και παρουσία του ταχυμεταφορέα, για να διαπιστώσετε τυχόν φθορές των προϊόντων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.


2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποστολή με μεταφορική εταιρία στο πρακτορείο της κοντινότερης πόλης που εξυπηρετούν οι συνεργαζόμενες με την εταιρία μας μεταφορικές εταιρίες
Για αποστολές προϊόντων μεγάλου όγκου ή βάρους αποστέλλονται με μεταφορική εταιρεία. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσίες μεταφορέων προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Εταιρείας.
Η Εταιρεία μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του λογικού χρόνου.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται επί πεζοδρομίου. Για παραδόσεις σε όροφο μέσω σκάλας ή ανυψωτικού γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο τμήμα της μεταφορικής εταιρίας μας με έξτρα χρέωση.
Κάποια προϊόντα παραδίδονται με Δελτίο Αποστολής το οποίο τιμολογείται μέσα στις επόμενες 30 ημέρες και αποστέλλεται ταχυδρομικώς.
Η κίνηση αυτή προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία.
Τα προϊόντα τα μεταφέρουμε σε μεταφορικές δωρεάν.ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ – ΧΤΥΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΗ
Τα αποστελλόμενα προϊόντα ελέγχονται πριν παραδοθούν στις εταιρείες μεταφορών και από την εταιρεία μας και από τους μεταφορείς.
Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας είναι απαραίτητο να ελέγχετε το περιεχόμενο του δέματος κατά την παραλαβή και παρουσία του μεταφορέα, για να διαπιστώσετε τυχόν φθορές των προϊόντων σας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σημειώνεται ότι ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παραμείνει κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προϊόντων. Η μεταφορική εταιρεία έχει υπογράψει και παραλάβει ως άρτιο προς μεταφορά το εμπόρευμα οπότε αυτό ταξιδεύει με την ευθύνη του μεταφορέα.
Σε περίπτωση χτυπημένου προϊόντος ζητήστε από τον μεταφορέα να πιστοποιεί γραπτώς και να υπογράψει στο χαρτί της φορτωτικής ότι το προϊόν είναι  κατεστραμμένο.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη. 
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ως προς τη λειτουργία του (DOA), ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο ή αντικατάσταση του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για διαφορές τιμών η επικοινωνία με το κατάστημα είναι απαραίτητη) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή και της νέας αποστολής, στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση χτυπημένου προϊόντος ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο ή αντικατάσταση του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για διαφορές τιμών η επικοινωνία με το κατάστημα είναι απαραίτητη) υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά την παραλαβή, παρουσία του μεταφορέα (σημειώνεται ότι ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παραμείνει κατά τη διαδικασία αποσφραγίσης των προϊόντων). Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή και της νέας αποστολής, στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές/συνεργάτες αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.


Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας πριν την τυχόν επιστροφή κάποιου προϊόντος.
Οι επιστροφές θα αποστέλλονται στην έδρα του καταστήματος www.ziviseshop.gr.


ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:
•  Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.
•  Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε ορίσει εσείς ως αγοραστής ή σύμφωνα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από εσάς μετά από την παράδοσή τους σε εσάς εμπίπτουν στην εξαίρεση από την υπαναχώρηση,
•  Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινήςΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωμή μόνο μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω πιστωτικής κάρτας ή στο κατάστημά μας με μετρητά ή μηχάνημα POS.1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα μας, και να επιλέξετε επιτόπου τον επιθυμητό Τρόπο Πληρωμής.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ – ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ
Το κατάστημά μας είναι συνδεδεμένο με ePOS της τράπεζας EUROBANK και έτσι τα στοιχεία της κάρτας σας είναι ακόμη πιο ασφαλή, αφού μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας EUROBANK.

Εξοφλώντας με πιστωτική κάρτα την παραγγελία σας έχετε και τη δυνατότητα εξόφλησης του ποσού σε ως 4 άτοκες δόσεις!


ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ – E- BANKING
Μπορείτε να κάνετε μεταφορά ή κατάθεση σε μια από τις  τράπεζες που συνεργαζόμαστε. Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναγράψετε το πλήρες Ονοματεπώνυμο σας και το Αριθμό Παραγγελίας.


Όνομα δικαιούχου:Ζήβης Γεώργιος
EUROBANK:360200351937 (ΙΒΑΝ): GR6202603290000360200351937
ΕΘΝΙΚΗ:34140428086    (ΙΒΑΝ): GR3801103410000034140428086
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5622058743550  (ΙΒΑΝ): GR8901726220005622058743550
ALPHA BANK:305002101029205 (ΙΒΑΝ): GR5301403050305002101029205


Για την ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορείτε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό της συναλλαγής με τους εξής τρόπους:
•  Επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο: 2410 232003
•  Μέσω e-mail στο @ziviseshop.gr
Παραγγελίες όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, θα ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία: ΖΗΒΗΣ ΠΑΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 134968905
ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ
Έδρα: 25η  ΜΑΡΤΙΟΥ 6, Λάρισα 41221
Αριθμός ΓΕΜΗ: 026928540000


Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε προς την Επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία :
– Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 6. ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41221
– Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@ziviseshop.gr
– Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο: 2410 232003


Παρακαλούμε ελέγξτε το κόστος των μεταφορικών πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για επανέλεγχο της χρέωσης στην παραγγελία σας